deck chart

I Call Her Vera: Sidisi EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
120 179 404 34793
deck chart

Red Scare: Zada EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
69 163 214 25327
deck chart

*RETIRED* An Hour of Wolves: Tazri EDH

Daedalus19876
EDH
7 17 21 3748
deck chart

Judgment Day: Avacyn the Purifier EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
176 462 495 44849
deck chart

$25 Extreme Budget Zada EDH

Daedalus19876
EDH
42 46 31 5708
deck chart

Oathbreaker and Kingslayer: Adriana EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
18 82 107 6974
deck chart
STD
7 3 212
deck chart
EDH
1 6 9 261
deck chart

The Hungry, Hungry Aetherborn: Yahenni EDH

Daedalus19876
EDH
46 135 164 14491