deck chart

I Call Her Vera: Sidisi EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
114 170 402 32521
deck chart

Red Scare: Zada EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
65 151 208 23457
deck chart

*RETIRED* An Hour of Wolves: Tazri EDH

Daedalus19876
EDH
7 17 21 3574
deck chart

Judgment Day: Avacyn the Purifier EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
160 423 476 40602
deck chart

$25 Extreme Budget Zada EDH

Daedalus19876
EDH
37 44 29 5161
deck chart

Oathbreaker and Kingslayer: Adriana EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
18 78 107 6586
deck chart
STD
7 3 190
deck chart
EDH
1 6 9 245
deck chart

The Hungry, Hungry Aetherborn: Yahenni EDH

Daedalus19876
EDH
45 132 163 13473