deck chart

I Call Her Vera: Sidisi EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
107 156 392 30442
deck chart

Red Scare: Zada EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
61 137 203 21381
deck chart

*RETIRED* An Hour of Wolves: Tazri EDH

Daedalus19876
EDH
7 17 21 3407
deck chart

Judgment Day: Avacyn the Purifier EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
149 384 446 35868
deck chart

$25 Extreme Budget Zada EDH

Daedalus19876
EDH
33 42 27 4485
deck chart

Oathbreaker and Kingslayer: Adriana EDH | *PRIMER*

Daedalus19876
EDH
17 78 107 6238
deck chart
STD
7 3 173
deck chart
EDH
1 6 9 230
deck chart

The Hungry, Hungry Aetherborn: Yahenni EDH

Daedalus19876
EDH
43 130 163 12421
deck chart
EDH
2 11 178