Ryuu Ga Waga Teki Wo Kurau!

Frontier* n0bunga

SCORE: 46 | 14 COMMENTS | 2991 VIEWS | IN 6 FOLDERS


Mainboard

Instant (21)

Creature (14)

Sorcery (1)

Sideboard

Sorcery (8)

Instant (3)

Creature (2)

Artifact (1)

Planeswalker (1)