Magic the Memening

henry198

EDH 78 / 18
LEG 5 / 2
EDH 91 / 67
EDH 13 / 15